met accent op

Arbeidsrecht

Voor een advocaat met kritische blik en passie voor het arbeidsrecht bent u bij Van Meggelen Advocatuur aan het juiste adres. Leónie staat voor een pro actieve inbreng en een zinvolle oplossing.


Geen standaard kunstje. Maar altijd betrokken, praktisch en juridisch maatwerk.


Van Meggelen Advocatuur staat u bij onder meer de volgende onderwerpen graag bij.

 

Arbeidscontracten & (bedrijfs)reglementen opstellen
Het fundament voor een gedegen personeelsbeleid.

Van Meggelen Advocatuur streeft daarbij naar praktische spelregels voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Zoals bijvoorbeeld een nuttige inzet van de functieomschrijving, een optimaal beoordelingsbeleid en concrete aanpak bij te laat komen of andere incidenten op de werkvloer.

Het idee is dat de arbeidscontracten en (bedrijfs)reglementen daadwerkelijk en dagelijks worden gebruikt als praktische handleiding. Dus niet om na een paar jaar weer eens uit de kast te halen voor de noodzakelijke actualisatie ervan.

Advies & ondersteuning in HR-zaken
Van Meggelen Advocatuur staat werkgevers graag met raad en daad bij in dagelijkse HR-vraagstukken. Door beantwoording van korte vragen over wel of niet nog een contract voor bepaalde tijd kunnen verlengen, tot advisering op de achtergrond bij de voorbereiding en uitvoering van de jaarlijkse beoordelingsgesprekken met de medewerkers.

Praktisch beoordelingsbeleid
Een goede arbeidsrelatie gedijt het beste bij helder vastgelegde afspraken en een correcte communicatie met de medewerkers. Daarvoor is een beoordelings- of voortgangsgesprek toch vaak het beste moment.

Leónie van Meggelen pleit voor minimaal twee "goede gesprekken" per jaar op basis van de functieomschrijving. Het eerste gesprek richt zich op een duidelijke vastlegging van de te behalen doelen en verwachtingen over en weer. In het tweede gesprek kunnen de gemaakte afspraken worden geëvalueerd en dan met name om te horen hoe de medewerker in de organisatie van werkgever staat. Suggestie is om een externe coach het tweede gesprek te laten voeren aan de hand van enkele vragen van de werkgever. Op deze wijze kunnen aandachtspunten makkelijker aan de orde worden gesteld en is het tegelijk een uitstekend checkmoment voor wettelijke verplichtingen als scholing-, medezeggenschap en goed werkgeverschap.

  
Conflicten op de werkvloer
Conflicten op of over het werk, tussen medewerkers onderling, of tussen de werkgever en de medewerker. Het geeft hoe dan ook veel onrust, ook bij andere medewerkers. De kunst is om de oorzaak van het probleem op de juiste manier én op het juiste moment adequaat aan te pakken. Van Meggelen Advocatuur gaat voor een oplossing 
  
Verzuim
Uitval wegens (ziekte)verzuim is altijd vervelend, zowel voor werkgevers als werknemers. Zeker in een kleinere organisatie of tijdens drukte, kan verzuim tot diverse andere problemen leiden. Door de steeds veranderende regelgeving en strikte re-integratieverplichtingen voor beide partijen, ligt een miscommunicatie of problematische verzuimsituatie steeds op de loer. Ook de bemoeienis van andere partijen, zoals het UWV en de bedrijfsarts, kunnen de arbeidsrelatie onder druk zetten. Een frisse kijk op de situatie en een helder advies kunnen dan uitkomst bieden.
  
Reorganisatie
Bij een (voorgenomen) reorganisatie is het tijdig inschakelen van een arbeidsrechtadvocaat zeer raadzaam. Denk aan opzegverboden, scholing-/herplaatsingsverplichtingen, advies of instemming vragen van de OR, of melding collectief ontslag bij 20 of meer ontslagen. Het niet correct voldoen aan de geldende verplichtingen kan verstrekkende gevolgen hebben. Maar wellicht kan er worden volstaan met een zorgvuldige check van de gevolgde procedure en/of de inhoud van een aangeboden beëindigingsovereenkomst c.q. vaststellingsovereenkomst. Hoe dan ook, in reorganisaties is goed en praktisch advies van een gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat onmisbaar.
  
Ontslag
De Wet Werk & Zekerheid heeft het ontslagrecht voor zowel werkgevers als werknemers rigoureus gewijzigd. In de wet zijn nu strikte regels opgenomen wanneer en op welke wijze tot een beëindiging van de arbeidsrelatie kan worden genomen. Maar ook wanneer een vergoeding verschuldigd is.Indien achteraf blijkt dat de verkeerde route is gekozen, dan kan dat verstrekkende (financiële) gevolgen hebben. Dat geldt zeker voor ontslag op staande voet situaties. Bovendien zijn er bijkomende vereisten voor de verschillende ontslaggronden. Zo geldt voor een ontbinding vanwege disfunctioneren, dat de werknemer eerst een serieus verbeteringstraject moet hebben doorlopen. Maar hoe moet een dergelijk traject worden vormgegeven, voor welke duur en op welke wijze moet dat schriftelijk worden vastgelegd? Diverse vraagstukken waarbij een ervaren arbeidsrechtadvocaat zeer van pas komt. 
  
Gerechtelijke procedures
Na de invoering van de Wet Werk & Zekerheid (2015) en ook de Wet Arbeidsmarkt in Balans (2020), is het voeren van een gerechtelijke procedure er niet eenvoudiger op geworden. Partijen kunnen nu in beroep en cassatie na een beslissing van het UWV of van de ontbindingsrechter, en de termijnen zijn kort. Een werknemer dient binnen 2 maanden de rechter te hebben verzocht om het gegeven ontslag op staande voet te vernietigen. Of, indien herstel van de arbeidsrelatie niet meer mogelijk, om een gefixeerde en billijke vergoeding te hebben gevraagd. De rechtspraak is nog steeds volop in beweging. Schakel daarom zo tijdig mogelijk een deskundige arbeidsrechtadvocaat in.

Neem vrijblijvend contact op voor een kennismakingsgesprek.