met accent op

Algemene Voorwaarden Van Meggelen Advocatuur

Artikel 1. Definities

1.1 Van Meggelen Advocatuur, tevens h.o.d.n. Van Meggelen Juridische Opleidingen, is een eenmanszaak, gedreven door mevrouw mr. L.D. van Meggelen. De eenmanszaak is gevestigd te Laren gld aan het adres Holterweg 82 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71092293. Van Meggelen Advocatuur stelt zich ten doel de praktijk van advocaat uit te oefenen en tevens juridische opleidingen te verzorgen, een en ander in de meest ruime zin.
1.2 De cliënt: de opdrachtgever c.q. de contractpartij van Van Meggelen Advocatuur.
1.3 Honorarium: het door de cliënt aan Van Meggelen Advocatuur te betalen bedrag voor de verrichte werkzaamheden, waarin niet zijn begrepen de kosten zoals hierna in 1.4. gedefinieerd. Als de overeenkomst is gesloten tussen Van Meggelen Advocatuur en twee of meer cliënten, dan zijn deze cliënten hoofdelijk verbonden voor de (betalings)verplichtingen uit hoofde van de gesloten overeenkomst.
1.4 Verschotten: de kosten, te betalen aan derden, die de advocaat in het belang van de uitvoering van de opdracht maakt, zoals deurwaarderskosten of griffierecht.
1.5 Opdracht: de contractuele verhouding (de overeenkomst van opdracht) tussen Van Meggelen Advocatuur en de cliënt.
1.6 De declaratie: de door Van Meggelen Advocatuur aan de cliënt toe te zenden rekening met een opgave van het honorarium, de verschotten en de verschuldigde omzetbelasting.
1.7 Derden: partijen zijnde een natuurlijke- of rechtspersoon die door Van Meggelen Advocatuur wordt ingeschakeld, ter uitvoering van de Opdracht en die niet aan Van Meggelen Advocatuur zijn verbonden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Van Meggelen Advocatuur gegeven opdrachten, inclusief eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst van opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Van Meggelen Advocatuur, met terzijdestelling van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 lid 1 BW.

Artikel 3. Opdracht

3.1 Iedere opdracht aan het kantoor wordt geacht aan Van Meggelen Advocatuur te zijn verleend.
3.2 Van Meggelen Advocatuur is gerechtigd bij de uitvoering van de aan haar verleende opdracht, wanneer Van Meggelen Advocatuur dat nuttig of noodzakelijk acht, niet tot haar organisatie behorende derden in te schakelen.
3.4 Van Meggelen Advocatuur zal in het in het vorige lid bedoelde geval de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij het inschakelen van die derden zoveel mogelijk vooraf overleggen met de opdrachtgever, behoudens voor zover het gaat om de inschakeling van procesadvocaten c.q. deurwaarders. De aansprakelijkheid van Van Meggelen Advocatuur voor tekortkoming van deze derden is uitgesloten.
3.5 Van Meggelen Advocatuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die een gevolg is van tekortkomingen van deze derden.
3.6 De uit een opdracht tot juridische dienstverlening voortvloeiende verplichting van Van Meggelen Advocatuur bestaat uit een inspanningsverplichting naar beste vermogen, uitgaande van de door de cliënt verstrekte gegevens en de aard van de opdracht, tenzij de opdracht uitdrukkelijk voorziet in (uitsluitend) een handeling of resultaat. Wanneer de cliënt beperkingen wenst (aan te brengen) in de uitvoering van de opdracht, dan is het aan hem/haar om schriftelijk die beperkingen ter kennis van Van Meggelen Advocatuur te brengen.
3.7 Ter voldoening aan het in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bepaalde, is de cliënt verplicht om indien zulks geïndiceerd, -ter beoordeling van Van Meggelen Advocatuur - zich bij het verstrekken van de opdracht, of terstond op eerste verzoek daarna, te identificeren met een geldig identificatiebewijs. Van Meggelen Advocatuur is verplicht ongebruikelijke transacties onder omstandigheden te melden bij de autoriteiten. Door het sluiten van de overeenkomst met Van Meggelen Advocatuur, c.q. door haar opdracht tot het uitvoeren van werkzaamheden te geven, bevestigt de cliënt hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te geven.
3.8. Door het sluiten van de overeenkomst met Van Meggelen Advocatuur, c.q. door haar opdracht te geven, stemt de cliënt er mee in dat Van Meggelen Advocatuur per e-mail of anderszins digitaal, met de cliënt, derden, tegenpartijen en/of gerechtelijke instanties correspondeert, tenzij uitdrukkelijk en vooraf anders overeengekomen.
3.9 Na beëindiging van de overeenkomst worden, op voorwaarde dat het door de cliënt verschuldigde ter zake van de opdracht is voldaan, alle van de cliënt afkomstige bescheiden aan de cliënt ter beschikking gesteld. Op een verplichting van Van Meggelen Advocatuur tot bewaring van diens dossier c.q. de daarvan nog deel uitmakende stukken, kan geen beroep meer worden gedaan indien na beëindiging van de overeenkomst c.q. na de laatste daarin verzonden declaratie 5 jaar is verstreken.

Artikel 4. Declaratie

4.1 Facturering van de werkzaamheden vindt periodiek, in beginsel na afloop van elke kalendermaand, plaats overeenkomstig het bij aanvaarding van de opdracht van toepassing verklaarde en/of overeengekomen uurtarief. Van Meggelen Advocatuur is gerechtigd om haar tarieven jaarlijks eenzijdig aan te passen.
4.2 Indien de werkzaamheden worden verricht op basis van een overeengekomen uurtarief, is de urenadministratie van Van Meggelen Advocatuur bindend, tenzij door de cliënt de onjuistheid van de urenadministratie wordt aangetoond.
4.3 Verschotten, zijnde de kosten die niet zijn verwerkt in de tarieven van Van Meggelen Advocatuur , waaronder (doch niet beperkt tot) procesadvocaten, griffiekosten, kosten van opvragen uittreksels, koerierskosten en vertaalkosten, komen voor rekening van de opdrachtgever. Van Meggelen Advocatuur belast de verschuldigde verschotten middels de eerstvolgende declaratie of een voorschotdeclaratie door aan cliënt, voorzien van een kopie van de betreffende factuur.
4.4 Van Meggelen Advocatuur is gerechtigd om aan de cliënt voorschotten in rekening te brengen en zal eerst met de werkzaamheden aanvangen nadat het voorschot is ontvangen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Voorschotdeclaraties dienen per omgaande betaald te worden. Een door de cliënt betaald voorschot wordt met de einddeclaratie verrekend.
4.5 Alle declaraties zullen worden verhoogd met 21% BTW.
4.6 Betaling dient te geschieden binnen de in de declaratie aangegeven termijn en bij gebreke van een dergelijke termijn binnen 14 dagen na factuurdatum.
4.7 Betaling van declaraties dient zonder opschorting of verrekening te geschieden op het op de declaratie vermelde bankrekeningnummer. Betaling in contanten wordt niet aanvaard.
4.8 Indien een declaratie, ondanks herhaalde aanmaning, niet wordt voldaan, kan Van Meggelen Advocatuur haar werkzaamheden opschorten. Van Meggelen Advocatuur is niet aansprakelijk voor de schade die mocht ontstaan als gevolg van de opschorting van de werkzaamheden op genoemde grond.
4.9 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is de vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd, bij zakelijke cliënten derhalve de wettelijke handelsrente.
4.10 Indien de cliënt de juistheid van de door hem/haar ontvangen declaratie betwist, dan dient die betwisting schriftelijk en gemotiveerd te hebben plaatsgevonden binnen 60 dagen na datum van de declaratie. Een binnen die termijn niet betwiste declaratie geldt tussen Van Meggelen Advocatuur en de cliënt c.q. opdrachtgever als juist en als door de cliënt c.q. opdrachtgever erkend verschuldigd. Een betwisting laat de betalingsverplichting van de cliënt c.q. opdrachtgever onverlet.
4.11 Indien Van Meggelen Advocatuur invorderingsmaatregelen dient te treffen tegen de cliënt die in verzuim is, dan komen ook de buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cliënt. Deze kosten worden berekend overeenkomstig het Besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten en belopen ten minste € 40,-- .

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1 Iedere aansprakelijkheid, dan wel eventuele schadevergoedingsverplichting, van Van Meggelen Advocatuur voor schade jegens cliënten en/of derden, is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van de door Van Meggelen Advocatuur gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. Namelijk € 1.000.000,00 (zegge: één miljoen) per aanspraak en een maximum van € 2.000.000,00 (zegge: 2 miljoen) per verzekerd jaar.
5.2 Indien en voor zover in enig geval de verzekeraar niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid van Van Meggelen Advocatuur beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan door de opdrachtgever aan Van Meggelen Advocatuur is betaald met een maximum van € 5.000,00 (zegge: vijfduizend). De verzekeringspolis is op eerste verzoek in te zien.
5.3 Van Meggelen Advocatuur is bevoegd om zonder voorafgaand overleg met de cliënt een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van een derde te aanvaarden. Aanspraken jegens die derden zullen op verzoek van de cliënt aan hem worden overgedragen.
5.4 De hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het niet (goed) functioneren van door Van Meggelen Advocatuur bij de uitvoering van haar werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulpmiddelen in de ruimste zin des woords, zoals databestanden, apparatuur, software enzovoort. 6. Indien Van Meggelen Advocatuur aansprakelijk is voor schade aan personen of zaken, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) van Van Meggelen Advocatuur in dat geval wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico.
5.5 Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de cliënt met de schade en met Van Meggelen Advocatuur, dan wel één van de in de vorige leden genoemde personen, als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.
5.6 De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor gevallen van opzet of grove schuld van Van Meggelen Advocatuur, of opzet of grove schuld van de overige hiervoor genoemde (rechts-of hulp)personen.

Artikel 6. Toepasselijk recht

6.1 Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen opdrachtgever en Van Meggelen Advocatuur is het Nederlands recht van toepassing.
6.2 Klachten als bedoeld in artikel 1 van de kantoorklachtenregeling van Van Meggelen Advocatuur die na behandeling niet zijn opgelost zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zutphen, onverminderd de bevoegdheid van Van Meggelen Advocatuur om een geschil voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter.